معافیت تحصیلی پایه دوازدهم

امکانات، توانمندی ها و چشم اندازهای آینده

معافیت تحصیلی، دانش آموزان پایه دوزادهم

۶ بازديد
احتراماً، توجه فرمائید:

1- دانش آموز پسر با ورود به سن نوزده سالگی(18 سال تمام)، می بایست نسبت به دریافت برگ معافیت تحصیلی خود اقدام نماید. بر این اساس، در ابتدای هر ماه، فهرست اسامی دانش آموزان واجد شرایط، تنظیم و در خصوص مراجعه به دفتر دبیرستان و انجام اقدامات لازم جهت صدور معافیت تحصیلی، اطلاع رسانی ها و هماهنگی های مربوطه در اختیار ایشان قرار می گیرد.