سال تحصیلی1400 - 1399

امکانات، توانمندی ها و چشم اندازهای آینده

جدول منابع و مآخذ طراحی سوالات آزمون سراسری سال 1400 مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها

۲۰۹ بازديد

بارم بندی دروس پایه های دهم، یازدهم و دوزادهم

۲۰۳ بازديد
از صفحه ی باز شده،، به قسمت ارزشیابی دوره دوم متوسطه، مراجعه فرمائید.

برنامه امتحانات خردادماه پایه های دهم و یازدهم(ویرایش14000121)

۱۸۳ بازديد
برنامه امتحانات پایانی نوبت دوم سال تحصیلی 1400 - 1399

ویژه پایه های دهم و یازدهم دبیرستان امام خمینی اردستان

با تغییرات جدید(ویرایش 14000121 )

دانلود